EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Over ons

D-SCOPE is een internationale onderzoeksgroep die onderzoekers verenigt van de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent. Dit multidisciplinair team doet innovatief onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen en brengt inzichten samen vanuit de sociale gerontologie, agogische wetenschappen, neuropsychiatrie, neuropsychologie en huisartsgeneeskunde.

D-SCOPE doet aan Strategisch BasisOnderzoek dat theoretisch onderbouwd maar ook sterk praktijkgericht is en wil specifieke interventies en hulpmiddelen aanreiken die gedragen worden door en ontstaan vanuit de dagdagelijkse (praktijk)ervaring.

De specifieke onderzoeksthema’s zijn: ‘ontwikkeling van een kwetsbaarheidsbalansinstrument’, ‘mantelzorg van kwetsbare ouderen, ‘zorgzame sociale omgeving’, ‘zorgmodellen, preventieve huisbezoeken bij kwetsbare ouderen’, ‘vroegdetectie van de ziekte van Alzheimer’, ‘psychologische kwetsbaarheid en levenskwaliteit’.

Projectcoördinatie

 Prof. dr. Liesbeth De Donder is, samen met prof. dr. Eva Dierckx, coördinator van het D-SCOPE project. Als professor Agogische Wetenschappen is zij verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen en de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies van de Vrije Universiteit Brussel. Liesbeth De Donder is gespecialiseerd in de sociale aspecten van het ouder worden en vanuit haar onderzoeksexpertises betrokken bij verschillende lokale, nationale en Europese onderzoeken op het gebied van sociale participatie en sociale inclusie, participatieve onderzoeksmethodologie, veiligheid, ouderen(mis)behandeling en kwaliteit in de zorg. Liesbeth De Donder begeleidt het doctoraatsproject van Daan Duppen.

Vrije Universiteit Brussel  Departement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2 – lokaal 3B235 – B 1050 Brussel, Belgium – GSM: +32 494 13 68 68 – Email : liesbeth.de.donder@vub.ac.be

Prof. dr. Eva Dierckx is, samen prof. dr. Liesbeth De Donder, coördinator van het D-SCOPE project. Als professor is zij verbonden aan het departement Klinische en Levensloop Psychologie (KLEP) en de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies van de Vrije Universiteit Brussel. Eva Dierckx doet onderzoek naar (de vroegdetectie van) de ziekte van Alzheimer, depressie bij ouderen en persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Daarnaast is zij als stafmedewerker onderzoek deeltijds verbonden aan de  Alexianen Zorggroep Tienen. Daar verricht zij onderzoek naar het in kaart brengen van de effectiviteit van zorgbehandelingsprogramma’s. Eva Dierckx begeleidt het doctoraat van Ellen De Roeck.

Vrije Universiteit BrusselDepartement Klinische en Levenslooppsychologie – Pleinlaan 2 – B 1050 Brussel, Belgium – Tel: + 32-2-629 36 22, Fax: + 32-2-629 25 32 – email: Eva.Dierckx@vub.ac.be

Promotoren

Prof. dr. Peter Paul De Deyn is LEIFarts, neuropsychiater en hoogleraar neurochemie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij directeur van het Alzheimer Research Centre UMCG van de Universiteit Groningen. Als neuropsychiater is hij gespecialiseerd in preklinische en klinische studies rond degeneratieve neurologische aandoeningen. Peter-Paul staat aan het hoofd van de ‘Neurochemistry and Behaviour’ onderzoeksgroep die diagnostische en/of therapeutische ingrepen voor neurologische aandoeningen ontwikkelt en het onderliggende pathofysiologisch proces in kaart wil brengen. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van het Instituut Born-Bunge centrum van de Universiteit Antwerpen en diensthoofd neurologie van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA).

Universiteit Antwerpen – Campus Drie Eiken – Laboratory of Neurochemistry and Behavior – Institute Born-Bunge, building T – Universiteitsplein 1 – B-2610 Antwerpen – Belgium – Tel.: +32 (0) 3 820.2620 – Fax: +32 (0) 3 820.2618 – Email:peter.dedeyn@ua.ac.be

Prof. dr. Jan De Lepeleire is als hoogleraar huisartsgeneeskunde verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde (ACHG) van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doet onderzoek op het gebied van organisatie van de gezondheidszorg/primaire zorg, geriatrie en thuiszorg. Daarnaast is hij ook directeur van het Medisch Centrum van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven. Jan De Lepeleire werkt in de praktijk als huisarts en is voorzitter van de werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

Katholieke Universiteit Leuven – ACHG, Department General Practice – Kapucijnenvoer 33 blok J postbus 7001 – 3000 Leuven – E-mail: Jan.Delepeleire@med.kuleuven.be

Prof. dr. Nico De Witte is sociaal gerontoloog en als lector verbonden aan de vakgroep Verpleegkunde van de Hogeschool Gent. Aan de Vrije Universiteit Brussel is hij verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen en de Belgian Ageing Studies (BAS). In het kader van het Ouderenbehoefteonderzoek voor de Belgian Ageing Studies heeft Nico De Witte in 2013 het Comprehensive Frailty Assessment Instrument (CFAI) ontwikkeld. Met dit instrument kan kwetsbaarheid bij ouderen gemeten worden op fysiek, psychisch en sociaal vlak én op het gebied van de leefomgeving van ouderen. Verder doet hij ook nog onderzoek naar ondervoeding, valproblematiek en kwaliteit van leven bij ouderen. Nico De Witte begeleidt het doctoraat van Lieve Hoeyberghs.

Vrije Universiteit Brussel – Departement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2 – lokaal 3B235 B – 1050 Brussel – Belgium – Nico.dewitte@vub.ac.be

Hogeschool Gent – Faculteit Mens en Welzijn – Keramiekstraat 80 – lokaal 1.159 – 9000 Gent – Tel.: +320(0)92432371 – Email: Nico.DeWitte@hogent.be

Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs is als hoogleraar neurowetenschappen en neurochemie verbonden aan het Departement Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in neurodegeneratieve hersenziekten die tot cognitieve achteruitgang en dementie leiden. Als neuroloog coördineert hij de Geheugenkliniek van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) Hoge Beuken. Sebastiaan Engelborghs is tevens directeur van het Referentiecentrum voor Biologische Markers van Dementie (BIODEM). Zijn wetenschappelijke onderzoek spitst zich toe op een verbeterde vroegtijdige diagnostiek van de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve hersenziekten. In dat verband maakt hij deel uit van verschillende Europese en internationale werkgroepen. Hij is auteur en co-auteur van meer dan 200 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften (h-index: 41).

Universiteit Antwerpen – Campus Drie Eiken – Universiteitsplein 1 – 2610 Antwerpen – België – Tel.: +3232652394 of +3232652596 – Fax:+3232652618 – Email: Sebastiaan.Engelborghs@uantwerpen.be

Prof. dr. Tinie Kardol is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Daar bekleedt hij de leerstoel Active Ageing en doet hij onderzoek naar de implementatie van Moreel Beraad in verzorgingshuizen en verpleeghuizen, de organisatie van huisartsenzorg in verzorgingshuizen en aanleunwoningen, het bevorderen van mantelzorg en onderling dienstbetoon van residentiële ouderen met chronische beperkingen. Tinie Kardol is eveneens betrokken bij het Ouderenbehoefteonderzoek van de Belgian Ageing Studies (BAS) waarvan hij de behoefteonderzoeken in Nederland leidt. Daarnaast is hij bestuurder van de Stichting Vughterstede die verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en diensten aan thuiswonende ouderen in de gemeente Vught aanbiedt. Als pionier experimenteert hij met verschillende projecten die de veerkracht van ouderen en mantelzorgers versterken. Tinie Kardol begeleidt het doctoraat van Deborah Lambotte.

Smidsstraat 15 – 5405 Uden Nederland – Tel.: +31(0)653648745 – Email: mjmkardol@hotmail.com

Prof dr. Birgitte Schoenmakers is als deeltijds docent verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde (ACHG) van de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan zij ook staflid is. Zij is gespecialiseerd in ‘ondersteuning van de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’, ‘toetsing en evaluatie van huisartsenopleiding’ en werkzaam op het gebied van ‘Permanente Professionele Vorming’. Daarnaast werkt ze ook in de praktijk als huisarts. Birgitte Schoenmakers begeleidt het doctoraat van Michael Van der Elst.

Katholieke Universiteit Leuven –  Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde –  Kapucijnenvoer 33 blok j, bus 7001 – 3000 Leuven – Tel.: +32 16 37 72 90 
of +32 16 37 66 21 – Fax +32 16 3 37480 – Email: birgitte.schoenmakers@med.kuleuven.be

Prof. dr. J.M.G.A. (Jos) Schols, specialist ouderengeneeskunde, is als hoogleraar ouderengeneeskunde verbonden aan het ‘Department of Health Services Research (HSR) het Department Family Medicine van de Universiteit Maastricht en behorend tot Caphri, de School for Public Health and Primary Care. Hij doet onderzoek naar de epidemologie en achtergrond van relevante medische problemen en zorgproblemen bij ouderen en chronisch zieken (w.o.: frailty, sarcopenie, ondervoeding, vallen en decubitus) en is ook betrokken bij interventiestudies met betrekking tot deze problemen. Verder doet hij onderzoek op het vlak van de geriatrische revalidatiezorg en is hij ook betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve zorgmodellen en transmurale samenwerkingsvormen, waaronder nieuwe vormen van samenwerking in de medische as. Jos Schols begeleidt het doctoraat van Anne van der Vorst.

Maastricht UniversityDepartment of Health Services – Research and Department of General Practice – P.O. Box 616 6200 MD Maastricht The Netherlands – Tel.: +31 (0)6 55866636 – E-mail: jos.schols@maastrichtuniversity.nl

Prof. dr. Dominique Verté is verbonden aan de opleiding Agogische Wetenschappen binnen het departement Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij bezit uitgebreide expertise op het vlak van politieke en sociale participatie van ouderen, gerontologie, seniorenbehoeften, vergrijzing, vrijwilligerswerk, buurtontwikkeling, huisvesting, kwetsbaarheid, mobiliteit en ouderenmisbehandeling. Tevens is hij de stuwende kracht achter de Ouderenbehoefteonderzoeken van de Belgian Ageing Studies die de leefomstandigheden en levenskwaliteit van ouderen in België wil meten.

Vrije Universiteit BrusselDepartement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2 – 1050 Brussel – België – Tel.: + 32-2-629 13 55 – Email: dverte@vub.ac.be

Onderzoekers:

Ellen De Roeck is in 2012 afgestudeerd als klinisch psycholoog (optie biologische psychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel. Hierna ging zij onmiddellijk aan de slag als wetenschappelijk medewerker aan de VUB. Nadien werkte Ellen De Roeck als psychologe bij het geriatrisch support team van het AZ Nikolaas. Haar takenpakket bestond uit het uitvoeren van neuropsychologische onderzoeken en het begeleiden van geriatrische patiënten. Voor Ellen De Roeck vormt haar doctoraatsproject een mooie combinatie van haar voorgaande jobs waarbij zowel haar wetenschappelijke als klinische ervaring een meerwaarde biedt. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van een neuropsychologisch screeningsinstrument voor de vroegdetectie van de ziekte van Alzheimer (AD). Ellen De Roeck wordt tijdens haar doctoraatstraject ondersteund door prof. dr. Sebastiaan Engelborghs, prof. dr. Peter Paul De Deyn en prof. dr. Eva Dierckx.

Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken – Universiteitsplein 1, D.T.652 – 2610 Wilrijk België – Tel.: +32(0)32652650 – Ellen.deroeck@uantwerpen.be

Daan Duppen behaalde na zijn studies sociale verpleegkunde een postgraduaat ouderenzorg en een Master in Management Zorg en Beleid in de gerontologie. Hij heeft ervaring als leerkracht in het studiegebied ouderenzorg en beschikt over zowel binnenlandse als buitenlandse praktijkervaring. Daan Duppen werkte in Antwerpen en Gent als verpleegkundige in het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. In Sydney werkte hij enkele maanden in de gerontopsychiatrie en revalidatie. Hij deed zijn stage gerontologie bij de New York Academy of Medicine voor het Age Friendly New York City project. Momenteel werkt Daan Duppen aan een doctoraat over sociale netwerken van kwetsbare ouderen. In dit doctoraat wordt nagegaan welke invloed sociale netwerken hebben op de kwetsbaarheid van ouderen en hoe deze netwerken hun kwetsbaarheid kan beïnvloeden.

Vrije Universiteit Brussel – Departement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2 – Lokaal 3B241 – 1050 Brussels – Tel.: +32(0)2.629.25.31 – Email: daan.duppen@vub.ac.be

Bram Fret studeerde af als licentiaat in de Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarna ging hij aan de slag als stafmedewerker bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw. Momenteel werkt Bram Fret als stafmedewerker voor het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, waar zijn focus  op innovatieve zorgprojecten (zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau) en kwaliteitsbeleid ligt. Bram Fret doet onderzoek naar preventieve gezondheidsbezoeken bij kwetsbare thuiswonende ouderen. Hij wordt hierin begeleid door prof. dr. Dominique Verté.

Vrije Universiteit BrusselDepartement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2 – 1050 Brussel, lokaal 3B241, Tel: +32(0)2.629.25.31 GSM + 32 (0)474.65.72.01 Bram.Fret@vub.ac.be

Lieve Hoeyberghs studeerde af als licentiaat in de Medisch Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is zij gegradueerde in de psychiatrische verpleegkunde. Lieve Hoeyberghs werkte in de praktijk als psychiatrisch verpleegkundige in een rehabilitatiesetting, waar ze ervaring opdeed met het model van casemanagement. Sinds kort heeft zij haar loopbaan als lector aan de Hogeschool Gent ingeruild voor een doctoraatsstudie rond psychologische kwetsbaarheid en levenskwaliteit. Lieve Hoeyberghs wordt voor dit doctoraat begeleid door dr. Nico De Witte.

Hogeschool GentCampus Vesalius – Mens en Welzijn – Keramiekstraat 80 – BE-9000 Gent – Tel.: +32 478 99 72 34 – Email: lieve.hoeyberghs@hogent.be

Deborah Lambotte behaalde een master in de Agogische Wetenschappen, optie Vrijetijdsagogiek en een master in de Communicatiewetenschappen, optie Media, Strategische Communicatie en Marketing aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij doet onderzoek naar mantelzorg van kwetsbare ouderen, meer bepaald naar de invloed die kwetsbaarheid bij mantelzorgers heeft op kwetsbaarheid bij ouderen. Deborah Lambotte wordt hierin begeleid door prof. dr. Tinie Kardol en prof. dr. Liesbeth De Donder.

Vrije Universiteit BrusselDepartement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2, lokaal 3B241, 1050 Brussels – Tel: +32(0)2.629.25.31 – Email: deborah.lambotte@vub.ac.be

Michaël van der Elst is afgestudeerd in de Politieke Wetenschappen (optie nationale politiek) en in de economische wetenschappen (optie economisch beleid) aan de Universiteit Gent. Momenteel doet hij onderzoek rond zorgmodellen aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Hier doet hij onderzoek naar de resultaten (outcome) van huidige interventies in relatie met kwetsbaarheid van ouderen. Michaël van der Elst wordt begeleid door prof. dr. Jan De Lepeleire en prof. dr. Birgitte Schoenmakers.

Katholieke Universiteit LeuvenAcademisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde – Kapucijnenvoer 33, blok j/bus 7001 – 3000 Leuven – Tel. +32 16 37 48 22 – Email: Michael.VanderElst@kuleuven.be

Anne van der Vorst behaalde na haar bachelor Gezondheidswetenschappen een master ‘Forensica, criminologie en rechtspleging’ en een master ‘Geestelijke gezondheidskunde’ aan de Universiteit Maastricht (UM). Vervolgens heeft zij een jaar als psycholoog gewerkt binnen de verpleeghuissector (Envida zorgthuis) en als onderzoeksassistent aan de Universiteit Maastricht, binnen de vakgroep Neuropsychologie. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van een ‘frailty balance’ meetinstrument dat op een praktische, valide en betrouwbare wijze kwetsbaarheid van ouderen in kaart brengt en rekening houdt met zowel de beperkingen, de omgeving alsook met de beschermende en ondersteunende factoren. Anne van der Vorst wordt begeleid door prof. dr. Jos Schols, prof dr. Ruud Kempen en prof. dr. Rixt Zijlstra.

Maastricht UniversityDepartment of Health Services, Research Room 0.065 – Duboisdomein 30 – 6229 GT Maastricht – The Netherlands – Tel.: +31 (0)43 3881571 – Email: a.vandervorst@maastrichtuniversity.nl

Onderzoekscoördinator:

Dr. Sarah Dury is de onderzoekscoördinator van het D-SCOPE project. In die functie begeleidt ze alle onderzoekers die aan het project verbonden zijn. Zij behaalde haar eigen doctoraat met een proefschrift over het thema ‘vrijwilligerswerk op latere leeftijd in relatie met de context’. Dit doctoraat biedt een breder conceptueel kader met multidimensionale factoren die van invloed zijn op de beslissing van ouderen om al dan niet vrijwilligerswerk te verrichten. Sarah Dury werkte mee aan een Europees Interreg project over sociale netwerken bij ouderen in 4 verschillende Europese landen waar er een transnationaal model werd uitgewerkt m.b.t. netwerkontwikkeling bij ouderen. Verder is zij eveneens betrokken bij verschillende onderzoeken in Brussel en andere steden. Vrijwilligerswerk, maatschappelijke participatie en de deelname door ouderen in de buurt en gemeenschap zijn haar voornaamste onderzoeksinteresses.

Vrije Universiteit BrusselDepartement Educatiewetenschappen – Pleinlaan 2 – lokaal 3B 237A, 1050 Brussels Belgium – Tel. : + 32-2-629 25 31, Fax : + 32-2-629 26 23 – Email : sarah.dury@vub.ac.be

Valorisatiecoördinator:

 
Dr. An-Sofie Smetcoren is valorisatiecoördinator van het D-SCOPE project.