EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Valorisatiedoelstellingen

Het D-SCOPE onderzoek wil tegemoetkomen aan de huidige noden en verwachtingen van alle betrokken maatschappelijke partners. Om onderstaande objectieven te bereiken, werken we dan ook intensief samen met onze maatschappelijke partners die vertegenwoordigd zijn in de gebruikersgroep. We ontwikkelen voor hen adequate interventies, instrumenten, aanbevelingen en hulpmiddelen. In de twee laatste jaren van het project (2017 – 2018) worden alle ontwikkelde interventies, instrumenten en hulpmiddelen getest en geëvalueerd in drie verschillende ‘testgemeenten’ in Vlaanderen. Daarbij wordt er specifiek onderzoek gedaan naar de impact en resultaten van de implementatie van casemanagers en een single point of entry.

Verder zal er ook een hele waaier aan disseminatieactiviteiten worden voorzien waarin alle (tussentijdse) onderzoeksresultaten verspreid worden (via wetenschappelijke en vulgariserende publicaties, workshops, seminaries, studiemateriaal enzovoorts).

Meer concreet betracht het D-SCOPE project na vier jaar (einde 2018) de volgende valorisatie deliverables, in de vorm van kennis, toevoeging van waarde en (hulp)middelen aan te leveren:

  1. Kennis over risicoprofielen van (pre-)kwetsbare ouderen.
  2. Kennis over preventie van kwetsbaarheid bij ouderen.
  3. Een adequaat en gebruiksvriendelijk detectie- en meetinstrument om de kwetsbaarheidsbalans van ouderen te meten. Deze kwetsbaarheidsbalans brengt naast de tekorten ook de sterktes en competenties van ouderen en hun omgeving in kaart.
  4. Een neuropsychologisch screeningsinstrument voor de vroegdetectie van de ziekte van Alzheimer. Dit screeningsinstrument wil ouderen met MCI (Mild Cognitive Impairment) screenen om vast te stellen wie een verhoogd risico heeft op Alzheimer-dementie.
  5. Een handleiding/vorming voor formele zorgverleners inzake correct en doeltreffend gebruik van bovenvermelde instrumenten.
  6. Specifieke interventies, beleidsaanbevelingen (voor overheid en formele zorgverlening) en hulpmiddelen die ouderen, hun mantelzorgers en sociale omgeving ondersteunen of ouderen naar de gepaste formele hulp en ondersteuning leiden om op die manier hun kwetsbaarheid te stabiliseren of uit te stellen.
  7. Een ICT-applicatie die het mogelijk maakt de instrumenten online te gebruiken.
  8. Waardetoevoeging bij ouderen en mantelzorgers: toename van zelfredzaamheid, levenskwaliteit, welzijn en welbevinden, versterking eigen competenties, verminderd ouderenmisbruik en ‘Active Ageing’.
  9. Waardetoevoeging bij (in)formele zorgverstrekkers: efficiëntere en verbeterde (in)formele zorgverlening en ondersteuning door verhoogde kwaliteit en continuïteit in de zorg.
  10. Waardetoevoeging voor de maatschappij: daling van de gezondheidszorgkost.